راههای ارتباطی با ما
[email protected] 50002219074 09910385843

کتاب الکترونیک و آنالیز مدار با متلب

کتاب الکترونیک و آنالیز مدار با متلب (ELECTRONICS and CIRCUIT ANALYSIS using MATLAB)
 آنالیز مدارات الکترونیک با استفاده از متلب تمامی تحلیل های AC , DC , ترانزینت و ... با استفاده از کدنویسی در متلب  و تحلیل با استفاده از نمودار های و .... 

این کتاب در 12 فصل تنظیم شده است. و تمامی تحلیل های انجام شده برای مدارات الکترونیکی را به صورت کامل و همراه با مثال های کاربردی دارا می باشد.

فهرست مطالب:

CHAPTER ONE MATLAB FUNDAMENTALS
MATLAB BASIC OPERATIONS
MATRIX OPERATIONS
ARRAY OPERATIONS
COMPLEX NUMBERS
THE COLON SYMBOL
M-FILES
Script files
Function files
SELECTED BIBLIOGRAPHY
EXERCISES
CHAPTER TWO PLOTTING COMMANDS
GRAPH FUNCTIONS
X-Y PLOTS AND ANNOTATIONS
LOGARITHMIC AND POLAR PLOTS
SCREEN CONTROL
SELECTED BIBLIOGRAPHY
EXERCISES
FOR LOOPS
IF STATEMENTS
WHILE LOOP
INPUT/OUTPUT COMMANDS
SELECTED BIBLIOGRAPHY
EXERCISES
CHAPTER THREE CONTROL STATEMENTS
FOR LOOPS
IF STATEMENTS
WHILE LOOP
INPUT/OUTPUT COMMANDS
CHAPTER FOUR DC ANALYSIS
NODAL ANALYSIS
LOOP ANALYSIS
MAXIMUM POWER TRANSFER
MATLAB diff and find Functions
SELECTED BIBLIOGRAPHY
EXERCISES
CHAPTER FIVE TRANSIENT ANALYSIS
RC NETWORK
RL NETWORK
RLC CIRCUIT
STATE VARIABLE APPROACH
MATLAB ode functions
SELECTED BIBLIOGRAPHY
EXERCISES
CHAPTER SIX AC ANALYSIS AND NETWORK
FUNCTIONS
STEADY STATE AC POWER
MATLAB functions quad and quad8
SINGLE- AND THREE-PHASE AC CIRCUITS
NETWORK CHARACTERISTICS
MATLAB functions roots, residue and
polyval
FREQUENCY RESPONSE
MATLAB Function freqs
SELECTED BIBLIOGRAPHY
EXERCISES
CHAPTER SEVEN TWO-PORT NETWORKS
TWO-PORT NETWORK REPRESENTATIONS
z-parameters
y-parameters
h-parameters
Transmission parameters
INTERCONNECTION OF TWO-PORT
NETWORKS
TERMINATED TWO-PORT NETWORKS
SELECTED BIBLIOGRAPHY
EXERCISES
CHAPTER EIGHT FOURIER ANALYSIS
FOURIER SERIES
FOURIER TRANSFORMS
Properties of Fourier transform
DISCRETE AND FAST FOURIER TRANSFORMS
MATLAB function fft
SELECTED BIBLIOGRAPHY
EXERCISES
CHAPTER NINE DIODES
DIODE CHARACTERISTICS
Forward-biased region
MATLAB function polyfit
Temperature effects
ANALYSIS OF DIODE CIRCUITS
HALF-WAVE RECTIFIER
MATLAB function fzero
FULL-WAVE RECTIFICATION
ZENER DIODE VOLTAGE REGULATOR
CIRCUIT
SELECTED BIBLIOGRAPHY
EXERCISES
CHAPTER TEN SEMICONDUCTOR PHYSICS
INTRINSIC SEMICONDUCTOR
Energy bands
Mobile carriers
EXTRINSIC SEMICONDUCTOR
Electron and hole concentrations
Fermi level
Current density and mobility
PN JUNCTION: CONTACT POTENTIAL,
JUNCTION CURRENT
Contact potential
Junction current
DEPLETION AND DIFFUSION
CAPACITANCES
Depletion capacitance
Diffusion capacitance
BREAKDOWN VOLTAGES OF PN JUNCTIONS
REFERENCES
EXERCISES
CHAPTER ELEVEN OPERATIONAL AMPLIFIERS
PROPERTIES OF THE OP AMP
INVERTING CONFIGURATION
NON-INVERTING CONFIGURATION
EFFECT OF FINITE OPEN-LOOP GAIN
FREQUENCY RESPONSE OF OP AMPS
SLEW RATE AND FULL-POWER
BANDWIDTH
COMMON-MODE REJECTION
SELECTED BIBLIOGRAPHY
EXERCISES
CHAPTER TWELVE TRANSISTOR CIRCUITS
BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS
BIASING OF BJT DISCRETE CIRCUITS
Self-bias circuit
Bias stability
INTEGRATED CIRCUIT BIASING
Simple current mirror
Wilson current source
FREQUENCY RESPONSE OF
COMMON EMITTER AMPLIFIER
MOSFET CHARACTERISTICS
BIASING OF MOSFET CIRCUITS
FREQUENCY RESPONSE OF
COMMON-SOURCE AMPLIFIERمحتوی فایل دانلودی

در قالب PDF فایل با فرمت اورجیتال است.13,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
4109
فرمت فایل دانلودی
.rar
حجم فایل
1,722 کیلوبایت
تعداد صفحات
400
مشکلی پیش اومده؟
فایل یار
کد کاربری 314
فروشگاه کاربر

دارای 46,188 فایل
1,179 کاربر ثبت نام شده
17,838 فروش موفق