راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

کتاب جامع ابزار دقیق

کتاب جامع ابزار دقیق

خلاصه ای از متن:

ابزار دقيق، موضوعي است كه در علوم، مهندسي و پزشكي داراي اهميت اساسي است. از يك دانشجوي مشغول به مطالعه در آزمايشگاه گرفته، تا اپراتوريك نيروگاه هسته اي همه به اندازه گيري دقيق نيازمند ند و در واقع انداز ه گيري، شرط لازم براي كنترل مهم عمليات فيزيكي است.
در حالت كلي يك سيستم ابزار دقيق را مي توان جزو يكي از دوگونه زير دانست:
نوع اول:
 اندازه گيريهاي آزمايشگاهي و يا تجربي است كه برا ي قسمتهاي تحقيق وتوسعه كاربرد دارد . مهمترين نكته اي كه طراح و سايل اندازه گيري جهت كارهاي تجربي بايستي در نظر داشته باشدكيفيت اجراي اندازه گيري است . براي بدست آوردن داده هاي حاصل از تحقيقات، قابليت تكرار، دقت انداز ه گيري، رفتار خطي، قابليت اعتماد به نتايج درحد نسبتًا بالايي لازم است. قيمت تمام شدة اين نوع سيستم معمو َ لا (اما نه هميشه) از درجة دوم اهميت برخوردار است.
نوع دوم:
 سيستمهاي ابزاردقيق، آنهايي هستندكه قسمتي از يك وسيله شناخته شده را تشكيل مي دهند كه معمو لا اين وسايل، محصولات تجاري هستند . مثالهايي از اين نوع ابزارهاي اندازه گيري، را م ي توان در يك خودرو مشاهده ك ردكه رانندة آن دسترسي به سرعت سنج براي كنترل سرعت خودرو، درجه بنزين براي اينكه مشخص شود كه چه مقدار بنزين موجود است، كيلومترشمار و يا وسيله ديگري كه تعيين كند چه زماني بايستي خودرو، باز بيني و يا تعمير شود را هر زمان كه بداند دارد. براي يك سيستم شناخته شده مانند يك خودرو معمو َ لا ابزار اندازه گيري با كيفيت پائين تر از آنچه در تحقيقات استفاده مي شود
كاربرد دارد . مثلا سرعت سنج سرعت متوسطه خودكار، احتما لا داراي دقت اندازه گيري بيش از % ١٠ نيست. اين دقت پائين (ريز بيني كم)، در هر حال جهت كنترل خودرو، كافيست.


فهرست:

مقدمه ای بر  آنالايزرها
تعريف آنالايزرها
موارد كاربرد آنالايزرها
آنالايزرهاي آزمايشگاهي
آنالايزرهاي عملياتي
سيستم هاي نمونه گيري
اصول اوليه سيستم نمونه گيري
دور ريز نمونه SAMOLE DISPOSAL
اندازه گيريPH
آنالايزر نقطه اشتعال FLASH – POINT ANALYZER
آنالايزرهاي نقطه اشتعال آزمايشگاهي
آنالايزرهاي نقطه اشتعال عملياتي
آنالايزر خلوص ئيدروژن(H2 PURITY ANALYZER)
آنالايزر نمك در نفت خام SALT IN CRUDE ANALYZER
اندازه گيري اكسيژن OXYGEN MEASUREMENT

ORSAT TEST
معايب دستگاه ORSAT
چگالي سنج GAS – GRAVITOMETER
زلال سنج TURBIDIMETER
سختي سنج Hardness Analyzer
آنالايزر مقدار روغن در آب Oil in water Analyzer
آنالايزر نشت مواد هيدروكربن Hydrocarbon Leak detector
Bead Type Sensor

فصل ١ - طراحي عمومي سيستم هاي ابزاردقيق  تحليل خطا
مقدمه
كليات طراحي ابزار دقيق

تحليل خطا و روش اجراي يك سيستم اندازه گيري
خطاي تصادفي يا بي نظمي(Rondom errors)
خطاي سيستماتيك(systematic errors)
اندازه گيريهاي غير مستقيم
تركيب خطاها در جمع، تفريق وحاصلضرب چند كميت وخطا در تابع نمايي
نتيجه

فصل ٢ - سنسورهاي دما
مقدمه
ترانسديوسرهاي دماي مقاومتي
سنسورهاي مقاومتي فلزي
ترميستورها
مدارات پل سنسورهاي مقاومت
ترموكوپل
جبران سازي ترموكوپل
آرايشهاي چند ترموكوپلي
سنسورهاي دما از نوعي بي متال
سنسورهاي اتصال PN
سنسور هاي دما از نوع كريستال مايع
انتشار مادون قرمز و گرماسنجي
گيجهاي فلوي حرارتي

فصل ٣ - تشخيص جابه جايي

مقدمه
پتانسيومترها
خطي بودن پتانسيومترها
ريزولوشن پتانسيومتر
مسائل نويز الكتريكي در پتانسيومترها
ترانسديوسرهاي جابه جايي القايي
ترانسديوسرهاي رلوكتانس متغير
ترانسفورمرهاي تزويج متغير LVDT , LDT
ترانسديوسرهاي تغيير مكان جريان اِدي
ترانسديوسرهاي تغيير مكان خازني
رفتار خطي ترانسديوسرهاي تغيير مكان خازني
سنسورهاي حركت از نوع نوري
كد كننده هاي زاويه اي نوري
انكودرهاي نوري حركت انتقالي
ترانسديوسرهاي تغيير مكان اولتراسوند
سنسورهاي حركت از نوع اثر هال
سنسورهاي پراب هال سرعت چرخش   
سيستمهاي اندازه گيري تغيير مكان اثر هال


فصل4- ترانسديوسرهاي سرعت و شتاب
مقدمه
تئوري شتاب سنج ولرزه سنج

لرزه سنج
شتاب سنجها
اعوجاج فاز در شتاب سنجها
فركانسهاي تشديد ( رزنانس) شتاب سنج
سنسورهای سرعت خطی
سنسور سرعت در حركت چرخشي
ايده هاي طراحي شتاب سنج
شتاب سنجهاي پيزوالكتريك
اثر پيزو الكتريك
طراحيهاي شتاب سنج پيزوالكتريك
پاسخ فركانسي شتاب سنج پيزوالكتريك
حساسيت محورهاي متقاطع شتاب سنجهاي
 پيزوالكتريك
شتاب سنجهاي پيزورزيستيو
تحليل پيزورزيستانس
شتاب سنجهاي پيزورزيستيو سيليكوني
فركانس تشديد
حساسيت شتاب سنجهاي سيليكوني
حساسيت مودهاي خارج از محور تقاطع
شتاب سنجهاي پيزورزيستيو لايه ضخيم
شتاب سنجهاي خازني
اثرات محيطي روي شتاب سنجها
حساسيت حرارتي شتاب سنجها
رطوبت
حساسيت اكوستيك شتاب سنجها
حساسيت كرنش پايه
تداخل الكترو مغناطيسي و شتاب سنجها
روشهاي نصب شتاب سنج
كابلهاي اتصال شتاب سنج

فصل5-  روشهاي اندازه گيري كرنش
مقدمه
كرنش سنجهاي لايه فلزي و سيمي
كرنش سنجهاي نيمه هادي
كرنش سنجهاي لايه ضخيم
ترانسديوسرهاي كرنش سنج
مدارات پل جهت ترانسديوسرهاي كرنش سنج

تعادل پل
پل يك چهارم(ربعي)
نيم پل
پل كامل
پلهاي  AC

فصل ٦ – اندازه گيري فشار
مقدمه
سنسورهاي فشار ارتجاعي

لوله هاي بوردون
فانوسي
ديافراگمها و ممبرانها
روشهاي توليد سنسورهاي فشار ديافراگمي
سنسورهاي فشار خازني
ميكروفنهاي خازني
سويچهاي فشار
ملاحظات جانبي در خصوص سنسورهاي فشار
اثرات مخرب شيميايي
اثرات خارج از محدوده
حساسيت به شتاب سنسور فشار
حساسيت گرمايي سنسورهاي فشار

فصل ٧ - اندازه گيرى گشتاور و توان مکانيکى
مقدمه و تعاريف
روشهاي مكانيكي اندازه گيري گشتاور
ترانسديوسرهاي گشتاور از نوع كرنش سنج
ميله هاي پيچش
روشهاي مغناطيسي غير تماسي


فصل ٨ – اندازه گيري فلو
مقدمه
ترانسديوسرهاي جريان برداري
ترانسديوسرهاي سيم داغ و جريان لايه داغ
سنسورهاي جريان لولة پيتوت
سنسورهاي جريان حجم
صفحات اريفيس
جريان سنجهاي توربيني
چرخش سنج
دوپلر ليزري و ترانسديوسرهاي جريان همبستگي
جريان سنجهاي اولتراسونيك
جريان سنجهاي مانع گردابي


فصل ٩ - مدارهاي فرآوري شده
مقدمه
اصول مدار تقويت كننده عملياتي
تحليل مدارهاي تقويت كننده عملياتي

مثالهايي از قوانين تقويت كننده عملياتي
پاسخ فركانسي و حاصلضرب بهره در پهناي باند
انحراف تقويت كننده عملياتي از حالت ايده ال

تداخل مد مشترك
نسبت حذف ولتاژ تغذيه(Voltage Supply Rejection Ratio) (VSRR)
ولتاژ آفست ورودي(Input Offset Voltage) (IOV)
جريان باياس ورودي
سرعت چرخش (اسليو ري(Slew Rate)
امپدانسهاي ورودي مدار معكوس كننده و غير معكوس كننده
انتخاب مدار آپ امپ (تقويت كننده عملياتي(Operational Amplifier)
مدارهاي تقويت كننده عملياتي رايج
تقويت كننده معكوس كننده
تقويت كنندة غير معكوس كننده
تقويت كننده هاي AC
منبع جريان ثابت يا مبدل ولتاژ به جريان
تقويت كننده هاي جمع كننده
تقويت كننده تفاضلي
مدارات فيلتر

فصل ١٠ – ابزاردقيق ديجيتال
مقدمه
تبديل آنالوگ به ديجيتال
خطاهاي كوانتيزه كردن
به دست آوردن ديتا به وسيله كامپيوتر

فصل ١١ - تحليل فركانس – روش حوزه فركانس
مقدمه
سري فوريه
تبديل فوريه
تحليل فركانس ديجيتال – تبديل فوريه گسسته
نمونه برداري و آليازينگ
ويندوينگمحتوی فایل دانلودی

در قالب PDF ( تایپ شده با فرمت اورجینال و کیفیت بسیار مناسب)15,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
6734
فرمت فایل دانلودی
.rar
حجم فایل
8,511 کیلوبایت
تعداد صفحات
190
مشکلی پیش اومده؟
مدیر سایت
کد کاربری 314
فروشگاه کاربر

دارای 18,196 فایل
885 کاربر ثبت نام شده
9,574 فروش موفق