راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

تحقیق بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان

تحقیق با موضوع بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان،
درقالب ورد، در 161 صفحه، قابل ویرایش


فهرســـــت مطالــــــب:


چکیده   

فصل اول   
1-1-مقدمه   
1-2- بيان مسأله   
1-3-اهميت وضرورت تحقيق   
1-4- اهداف تحقیق   
1-4-1-هدف اصلي   
1-4-2-اهداف فرعي   
1-5-فرضیه های تحقیق   
1-5-1-فرضیه اصلي   
1-4-2-فرضيه هاي فرعی
1-6-تعریف متغیرهای تحقیق   
1-6-1-هوش فرهنگی   
1-6-2- هوش فرهنگی فراشناختی   
1-6-3- هوش فرهنگی شناختی   
1-6-4- هوش فرهنگی انگیزشی   
1-6-5- هوش فرهنگی رفتاری  
1-6-6- عملکرد   
1-6-7- ارزیابی عملکرد   
1-7-قلمرو تحقیق   
1-7-1-قلمرو مکانی   
1-7-2-قلمرو زمانی   
1-8-  روش تحقیق   
1-9-  روش گردآوری اطلاعات   
1-10-  ابزار گردآوری اطلاعات   
1-11-  جامعه آماری   

فصل دوم   
مقدمه   
بخش اول: ارزيابي عملكرد   
2-1- مقدمه   
2-2-  عملكرد   
2-3- ارزيابي عملكرد   
2-4- فلسفه ارزيابي عملكرد   
2-5- اهداف ارزيابي عملكرد   
2-6- فرآيند ارزيابي عملكرد   
2-7- معيارها و شاخص ها   
2-8- چه كسي عملكرد را ارزيابي مي كند   
2-9- روش ها متداول ارزیابی عملکرد   
2-10- مسائل موجود درارزیابی عملکرد   
2-11-مقدمه   
2-12-فرهنگ   
2-13- فرهنگ و رفتار سازمانی   
2-14-مفهوم هوش   
2-15- هوش چند وجهی   
2-16- هوش فرهنگی   
2-17- ابعاد هوش فرهنگی   
2-17-1- هوش فرهنگی شناختی 
2-17-2- هوش فرهنگی فراشناختی   
2-17-3- هوش فرهنگی انگیزشی   
2-17-4- هوش فرهنگی رفتاری   
2-18- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی 
2-19- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی   
2-20- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش   
2-20-1-  هوش عمومی یا ضریب هوشی
2-20-2- هوش اجتماعی
2-20-3- هوش عاطفی
2-21- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی   
2-21-1- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی   
2-21-2- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها   
2-21-3- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد   
2-21-4- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین   
2-21-5- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند.   
2-22- پرورش هوش فرهنگی   
2-23- ويژگي هاي مورد نياز براي هوش فرهنگي   
2-23-1- قضاوت هاي همراه با تعمق   
2-23-2- هويت چند ديدگاهي   
2-23-3- اهميت شرايط و موقعيت   
2-23-4- شايستگي زبان شناختي   
2-24-تمايزهاي مفهومي هوش فرهنگي با ساير مفاهيم مشابه   
2-24-1- شخصيت   
2-24-2- سواد فرهنگي   
2-24-3-شايستگي فرهنگي   
بخش سوم: هوش فرهنگي و عملكرد   
2-25- ارتباط هوش فرهنگي با عملكرد   
بخش چهارم: پيشينه تحقيق   
2-26- پيشينه تحقيق   
2-26-1- پيشينه تحقيقات داخلي   
2-26-2- پيشينه تحقيقات خارجي   
بخش پنجم: چارچوب مفهومي   
2-27- چارچوب مفهومي   
بخش ششم: مرکز مدیریت حوزه های  علمیه   
2-28- مرکز مدیریت حوزه های علمیه   

فصل سوم  
3-1- مقدمه   
3-2- فرآیند اجرای تحقیق   
3-3- روش تحقیق   
3-4- متغیرهای تحقیق  
3-4-1- متغیر مستقل  
3-4-2-  متغیر وابسته   
3-5- ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها   
3-6- روایی و پایانی پرسشنامه   
3-6-1- تعیین روایی پرسشنامه   
3-6-2- تعیین پایانی پرسشنامه   
3-7- جامعه آماری   
3-8- روش نمونه گیری   
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده  

فصل چهارم 
4-1- مقدمه  
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پژوهش   
4-2-1- سن   
4-2-2- میزان تحصیلات   
4-2-3- سابقه خدمت   
4-2-4- سِمت(پست) سازمانی   
4-2-5- وضعیت تاهل   
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها   
4-3-1- آزمون همبستگی اسپیرمن   
4-3-1-1- آزمون فرضیه اصلی   
4-3-1-2- آزمون فرضیات فرعی   
4-3-1-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول   
4-3-1-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم   
4-3-1-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم 
4-3-1-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم   
4-3-2- آزمون تحلیل واریانس فریدمن   
4-3-3- آزمون کولموکروف – اسمیرنف   
4-3-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری   
4-3-4-1- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی   
4-3-4-2- وضعیت هوش فرهنگی شناختی   
4-3-4-3- وضعيت هوش فرهنگي انگيزشي   
4-3-4-4- وضعيت هوش فرهنگي رفتاري   
4-3-4-5- وضعيت هوش فرهنگي   
4-3-4-6- وضعيت عملكرد  

فصل پنجم   
5-1- مقدمه  
5-2- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی   
5-2-1- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن   
5-2-2- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن   
5-2-3- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون کولموکروف - اسمیرنف   
5-2-4- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری   
5-3- ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق   
5-4- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی   
5-5-محدودیتهای تحقیق   
منابع و مآخذ   
منابع فارسی
منابع لاتین
ضمائم و پیوست ها       
محتوی فایل دانلودی

مناسب برای دانشجویان رشته مديريت19,900 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
76
فرمت فایل دانلودی
.doc
حجم فایل
1,808 کیلوبایت
تعداد صفحات
161
مشکلی پیش اومده؟
فایل یار
کد کاربری 314
فروشگاه کاربر

دارای 19,596 فایل
917 کاربر ثبت نام شده
10,359 فروش موفق