راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

تحقیق بررسی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه (بیگانه)

تحقیق با موضوع بررسی ازدواج ایرانیان با اتباع بیگانه،
در قالب ورد، در 47 صفحه، قابل ویرایش،


فهرست مطالب:
ﭼﮑﯿﺪه   
بیان مسئله   
ب: سؤالات اصلی تحقیق   
پ : فرضیه های تحقیق   
ت : اهداف تحقیق   
ث : پیشینۀ تحقیق   
ج : روش تحقیق   
هـ : تقسیم مطالب   
ﻣﺒﺤﺚ اول: ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از آن   
ﮔﻔﺘﺎر اول: اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ   
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﺎﮐﯽ   
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ   
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﺤﻘﻘﯽ   
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﺟﺒﺎري   
ﻣﺒﺤﺚ دوم: ﺗﻌﺮﯾﻒ ازدواج   
ﮔﻔﺘﺎر اول- اﻗﺴﺎم ازدواج   
ﮔﻔﺘﺎر دوم -ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ازدواج داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ   
ﮔﻔﺘﺎر اول: ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان:   
ﻣﺒﺤﺚ اول: ازدواج ﻣﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن   
ﻣﺒﺤﺚ دوم: ازدواج ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن   
آﺛﺎر ازدواج ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﺣﯿﺚ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ   
ﻣﺒﺤﺚ اول: ازدواج ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ زن ﺧﺎرﺟﯽ   
ﻣﺒﺤﺚ دوم: ازدواج زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ   
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ   
ﻣﺒﺤﺚ اول: ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ   
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﯾﮑﯽ از ﺻﻮر ذﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ   
ﻣﺒﺤﺚ دوم: ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان   
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم: ﻣﻮارد ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ   
ازدواج ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:   
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ   
ﺑﺮرﺳﯽ ورود و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﻗﻠﻤﺮو اﯾﺮان   
ﻣﺒﺤﺚ اول: ﺑﺮرﺳﯽ ورود و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﺎز در ﻗﻠﻤﺮو اﯾﺮان   
ﻣﺒﺤﺚ دوم: ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ورود و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﺎز       
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم: ورود و اﻗﺎﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در اﯾﺮان   
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ   
ﻣﺒﺤﺚ اول: ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ   
ﮔﻔﺘﺎر اول: ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺪور ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﺎده 976 و ﻣﺎده واﺣﺪه آن
ﮔﻔﺘﺎر دوم- ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﻣﻮﺿﻮع درﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن   
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﮕﯽ   
ﻣﺒﺤﺚ دوم: ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و راه ﺣﻞ ﻫﺎ   
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي   
ﻣﻨﺎﺑﻊ   
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

محتوی فایل دانلودی

در قالب ورد و قابل ویرایش36,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
88
فرمت فایل دانلودی
.rar
حجم فایل
117 کیلوبایت
تعداد صفحات
47
مشکلی پیش اومده؟
فایل یار
کد کاربری 314
فروشگاه کاربر

دارای 19,596 فایل
917 کاربر ثبت نام شده
10,359 فروش موفق