راههای ارتباطی با ما
[email protected] 50002219074 09910385843

تحقیق بررسی عوامل مرتبط با طرد اجتماعی در زنان مصرف کننده موادمخدر

تحقیق با موضوع بررسی عوامل مرتبط با طرد اجتماعی در زنان مصرف کننده موادمخدر،
در قالب ورد ، در 62 صفحه، قابل ویرایش،

چکیده:
اعتياد، نوعي از آسيب است كه به گواهي بسياري از مطالعات و شواهد بدست آمده ريشه در محروميت ها و كاستي هاي اجتماعي دارد. زنان به اقتضاي موقعيت تاريخي و اجتماعي خود، به عنوان لايه اي از جامعه كه همواره با محروميت هاي متعدد و چندگانه مواجه بوده اند و طرد و محروميت را در ابعاد گوناگوني تجربه كرده اند، ميتوانند به عنوان جمعيتي مستعد و بالقوه براي درگيري با اين آسيب قلمداد شوند. البته شواهد و آمارها نشان از درگيري بسيار كمتر زنان نسبت به مردان، با پديدة اعتياد دارد. اما با كمتر شدن قيود سنتي و حضور بيشتر زنان در عرصه هاي اجتماعي و كاهش كنترل هاي غيررسمي در جامعه، به نظر ميرسد كه طرد و محروميت اجتماعي زنان، ميتواند زمينة مساعد و بالقوهاي براي درگير شدن بيش از پيش آنان با اين پديده فراهم آورد. بخصوص آنكه انتقال بين نسلي طرد و محروميت اجتماعي امري ثابت شده است و بنابر شواهد و مطالعات موردي بدست آمده، كساني كه در خانواده هاي مطرود و محروم پرورش مييابند، به احتمال زياد خود نيز درآينده جزو گروههاي طرد شده قرار مي گيرند.چنانكه در تحقيق خود نشان داده است كه كودكاني كه طرد و محروميت را در دوران طفوليت و كودكي خود تجربه ميكنند به احتمال زياد، درآينده نيز با جنبه هاي مختلف محروميت روبرو خواهند بود.از اين منظر، زنان و دختراني كه به لحاظ خانوادگي و شرايط پيشين دوران كودكي و نوجواني طرد و محروميت را تجربه ميكنند به احتمال بيشتر، درآينده هم با اين مسئله روبرو خواهند بود.  البته در رصد كردن اين مسير، نميتوان از تأثير عوامل ذكر شده بر روي مهمترين بعد شخصيتي افراد، يعني هويت فردي آنها غافل ماند.

چکیده    

فصل اول:  كليات
 مقدمه     
بیان مسئله     
 اهمیت ضرورت تحقيق     
اهداف پژوهش     
اهداف كلي     
اهداف فرعی     

فصل دوم:مروری بر تحقیقات پیشین
پیشینه داخلی           
پیشینه داخلی      

فصل سوم:چارچوب نظری تحقیق
ادبيات نظري پژوهش           
ادبيات طرد اجتماعي     
تعريف طرد اجتماعي     
شرايط ايستا در مقابل فرايند پويا     
ديدگاه هاي طرد اجتماعي     
رويكردهاي سه گانه طرد اجتماعي      
ديدگاههاي انديشمندان در مورد طرد اجتماعي     
اشكال مختلف طرد اجتماعي      
طرد جوانان     
 طرد جوانان در ايران       
ادبيات هويت       
ادبيات مربوط به آسيب شناسي اعتياد:       
آسيب شناسي اجتماعي:       
كجروي اجتماعي      
نظرية آنومي اجتماعي دوركيم      
نظرية پيوند افتراقي       
هويت پذيري افتراقي       
نظريات خرده فرهنگي      
نظرية فرصت افتراقي كلووارد و اوهلين     
نظريه خرده فرهنگهاي مواد مخدر     
نظرية بوم شناختي     
انزواگزيني اجتماعي     
منابع تعين اجتماعي     
شرايط اجتماعي ايجاب كنندة سوء مصرف مواد      
احراز هويت در خرده فرهنگ مرتبط با استعمال مواد     
تفاوتهاي جنسيتي در زمينة سوءمصرف مواد      
تفاوتهاي جنسيتي در ورود و خروج به چرخة سوء مصرف مواد     
چار چوب نظري       
مدل تحليلي       
فرضيه هاي تحقيق      

فصل چهارم  :چارچوب نظری روش تحقیق
روش تحقيق     
روش تحقيق     
جامعة آماري     
نمونه گيري و حجم نمونه     
مفاهيم و متغيرهاي تحقيق       
متغير وابسته     
متغيرهاي مستقل     
توصيف داده ها       
متغيرهاي پيشينهاي       
منابع         
     

محتوی فایل دانلودی

در قالب ورد، قابل ویرایش35,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
881
فرمت فایل دانلودی
.rar
حجم فایل
270 کیلوبایت
تعداد صفحات
62
مشکلی پیش اومده؟
فایل یار
کد کاربری 314
فروشگاه کاربر

دارای 23,105 فایل
1,055 کاربر ثبت نام شده
14,684 فروش موفق