راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

جزوه متون فقه بخش اول رشته فقه ، الهیات

جزوه متون فقه بخش اول رشته  فقه ، الهیات 

توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته  فقه ، الهیات  -ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی


بخش اول : کتاب نکاح 
 
گفتار اول: صیغه عقد نکاح 
عقد نکاح مانند سایر عقود لازم باید داراي ایجاب و قبول لفظی باشد. الفاظ ایجاب منحصراً عبارت اند از: «زوجتک؛ تو را
به ازدواج خود درآوردم» و «أنکحتک؛ تو را به همسري خود در آوردم» و «متعتک؛ تو را به زناشویی خود درآوردم» و
«أنکحکت؛ تو را به همسري خود در آوردم» و «متعتک؛ تو را به زناشویی خود درآوردم» و قبول عبارت است از: «قبلت
التزویج أو النکاح؛ ازدواج یا نکاح را پذیرفتم» یا «تزوجت همسري را پذیرفتم» یا فقط بگوید: «قبلت؛ قبول کردم»
همچنین ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند
مقدم داشتن ایجاب بر قبول شرط نیست؛ زیرا به هر ترتیب که باشد به مقصود لطمه نمیزند. همچنین لازم نیست که  قبول از لفظ ایجاب باشد و مثلاً بعد از «زوجت» بگوید: «قبلت» بنابراین اگر موجب «زوجتک» و قابل «قبلت النکاح
بگوید صحیح است؛ زیرا این لفظ نیز صراحت لازم را دارد و تمام این تعابیر مقصود واحدي را می . رسانند 
با وجود قدرت بر اجراي عقد به زبان عربی نمیتوان عقد را به زبان غیر عربی خواند. گفته شده است که این کار واجب
نیست؛ بلکه مستحب است زیرا اولاً تمام زبآن ها در حکم الفاظ مترادفند و میتوانند به جاي هم به کار روند؛ ثانیاً هدف،
رساندن معانی مورد نظر به متعاقدین است که با هر زبانی امکان پذیر است؛ ولی این دلیل مردودند. همچنین شخص لال
هنگام ایجاب و قبول باید به گون هاي که مقصود را برساند اشاره کند
عاقد باید اهلیت داشته باشد بنابراین عقد شخص مست گرچه بعد از مستی آن را اجازه کند باطل است و زن میتواند  ایجاب و قبول عقد را از طرف خود با دیگري به عهده بگیرد و فقهاي امامیه در این امر اتفاق دارند
حضور دو شاهد در ازدواج دائم و نیز ولی در ازدواج دختر رشیده شرط نیست گرچه بنابر قول اشهر بهتر است اما ابن ابی عقیل حضور هر دو را شرط می . داند 
تعیین زن و شوهر با اشاره یا نام یا وصف لازم است؛ بنابراین اگر فردي چند دختر داشته باشد و بدون آنکه نام ببرد یکی
زا آنها را به عقد مردي درآورد، چنانچه مبهم گذارد و نزد خود نیز معین نکند نکاح باطل است زیرا کامجویی از غیرمعین ناممکن است 
بند ششم: دیه لبها 
دیه هر یک از دو لب نصف دیه کامل است و در مقابل گفته شده است که دیه لب پایین
به نسبت مساحت آن است به این ترتیب که نصف لب، نصف دیه کامل میباشد و دیه قسمتی از آن

دیه دارد و دیه سست شدن لبها
3
2
دیه کامل است و
اگر لبها جمع شوند به گونهاي که برعکس حالت سست شدن دندآن ها را نپوشانند حاکم دیه را تعیین می کند زیرا براي آن
مقداري تعیین نشده است از این رو به نظر حاکم مراجعه میشود
بند هفتم: دیه زبان 
دیه کندن زبان از بیخ به وسیله بریدن آن به گونهاي که چیزي از زبان باقی نماند یک دیه کامل است و نیز دیه کندن مقداري از
زبان که باعث عدم تلفظ تمام حروف گردد که عبارت از 28 حرف است همین مقدار است و دیه تلفظ نشدن بخشی از حروف بر
حسب همان حروف از دسته رفته میباشد و دیه بریدن زبان شخص لال
3
1
دیه کامل است؛ زیرا زبان لال به منزله عضو فلج
میباشد چرا که هر دو در فساد عضو که موجب از بین رفتن منفعت مورد نظر آن میشود مشترکند و دیه قسمتی از زبان لال
متناسب با همان مقدار است
بند هشتم: نادیه دند ها 
نادیه همه دند ها یک دیه کامل است و تعدادآنها 28 دندان است دیه دند نا هاي جلو که 12 عدد است 600 دینار و هر دندان 50
دینار میباشد ناو دیه دند هاي عقب 400 دینار و هر دندان 25 دینار میباشد ناو دند هایی که به حسب آفرینش، سفید، سیاه و
زرد باشند در این حکم یکسانند و دیه دندان اضافه بر تعداد مذکور اگر به تنهایی کنده شود
3
1
دندان اصلی است و اگر با بقیه دندان ها کنده شود دیه ندارد
سوالات تستی   
1- حق انتخاب یکی از دیات ششگانه با کیست ؟
1) در عمد وشبه عمد با جانی و در خطاي محض با عاقله است
2) در عمد با ولی دم و در شبه عمد با جانی و در خطاي محض با عاقله است
3) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطاي محض با جانی است
4) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطاي محض با عاقله است
 -2 چنانچه در شهادت برزنا شهود کمتر از نصاب باشند حکم چیست ؟
1) با سوگند شهود کمبود آن جبران میشود . 2) شهود حد قذف می خورند
3) زنا ثابت نمی شود و شهود رها می شوند . 4) شهود تعزیر می شوند
 -3 فی کیفیه الحکم ، المنکر هو الذي ............................ .
1) یترك لو ترك الخصومه 2) لایترك لوترك الخصومه 
3) کان حق الاحلاف و لو مع وجود البینه 4) کلامه مخالف للأصل و الظاهر 
-4 کدام بیان درباره حاجب ابوین نسبت به مازاد متوفی صحیح میباشد ؟
1) فرزندان چه دختر و چه پسر حاحب ابوین نسبت به مازاد بر دو سدس می شوند
2) فرزندان چه دختر چه پسر حاجب مادر نسبت به مازاد بر یک سدس می شوند
 3) فرزندان جاح ب ابوین نسبت به مازاد از دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع شوند
 4) فرزندان جاح ب ابوین نسبت به مازاد دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع باشند
-5 کدام مورد از آثار لعان زوجین نیست ؟
1) پایان زوجیت آن دو 2) حرمت ابدي بین آن دو 
3) سقوط حد از هر دو 4) نفی ولد از هر دو « 236» فقه و مبانی حقوق
 
-6 وکیل شدن زوجه از جانب زوج در مطلقه ساختن خودش چه حکمی دارد ؟
1) جایز نیست
2) با اجازه دادگاه جایز است
3) به شرط وکالت بلاعزل جایز است
4) جایز است
-7 اگر در عقد مدت ذکر نگردد مطابق نظر شهید اول حکم آن چیست ؟
1) انقلب دائماً 2) بطل العقد 
 3) صح العقد 4 ) صح العقد لقاعده العقود تابعه للقصود  

محتوی فایل دانلودی

Pdfنوع فایل:
19.2 MB: سایز
تعداد صفحه:320رایگان
دانلود
تعداد مشاهده
54
فرمت فایل دانلودی
.zip
حجم فایل
19,672 کیلوبایت
تعداد صفحات
320
مشکلی پیش اومده؟
فریده عبدالهی
کد کاربری 1197

دارای 15,033 فایل
870 کاربر ثبت نام شده
9,520 فروش موفق