راههای ارتباطی با ما
[email protected] 50002219074 09910385843

مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی

مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته  ایمنی صنعتی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  ایمنی صنعتی  ویژه کنکورHSE - مجموعه تست ها و پاسخ تشریحی

آزمون اول 
 است؟ کدام معادل [(A U C¢) I (B U C¢)]I (A¢¢¢ U U B C ) هي مجموع -1
الف) C ب) B پ) ¢C ت) ¢B 
گزی نه پ«ي » درست است
[(A C ) (B C )] ( ) ( ) A B C [ ] C A B C ( ) A B ¢
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ ¢
é ù U I U I U U U I I ë û U I
 (C¢UT)I(C¢UT¢) = C¢U(T I U T¢) = C C ¢ ¢ Æ = داریم : A I B T = فرض با
 دارد؟ عضو چند ،(A´ ´ B)I(B A) هي مجموع ،B = {1,2, , 3 5} و A = {2, , 3 4} اگر 2-
 (5 4 2 (پ 3 (ب 4 (الف
گزی نه «ي الف» درست است
 A I I B = {2,3 2 } Þ = n (A B) 
n [(A ´B) (B´ A)] = n [(A B)] = = 
2 2
 I I 2 4
3- در یک واحد تولیدي 120 کارگر شاغلاند. مدیریت واحد از آنها خواست در صورت تمایل براي
بازآموزي در دو دورهها ي A و B ثبتنام کنند. طبق آمار، 48 نفر در دوره ي A و 36 نفر در دور هي B و 70
نفر دست کم در یکی از دو دوره ثبتنام کردهاند. تعداد افرادي که در هیچیک از دو دوره ثب تنام نکردند،
کدام است؟ 
الف) 42 ب) 50 پ) 36 ت) 60 
گزی نه ب«ي » درست استمحتوی فایل دانلودی

نوع فایل:Pdf
سایز:1.78mb
تعداد صفحه:9216,500 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
1752
فرمت فایل دانلودی
.zip
حجم فایل
1,824 کیلوبایت
تعداد صفحات
92
مشکلی پیش اومده؟
فریده عبدالهی
کد کاربری 1197

دارای 46,188 فایل
1,179 کاربر ثبت نام شده
17,838 فروش موفق