راههای ارتباطی با ما
[email protected] 50002219074 09910385843

بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ویژگی های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت بانکی، مالکیت دولتی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال مدیران، اندازه هیات مدیره، کیفیت حسابرسی بوده است.  جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق از داده‌های 136 شرکت در دوره زمانی 1386 الی 1391 استفاده شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی بوده است.  نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، استقلال مدیران و کیفیت حسابرسی بر قیمت سهام در سطح خطای 5 درصد تاثیر معناداری داشته و مالکیت بانکی، مالکیت دولتی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و اندازه هیات مدیره بر قیمت سهام در سطح خطای 5 درصد تاثیر معناداری نداشتند.


فهرست:
فصل اول: کلیات تحقیق
چکیده 
1-1) مقدمه    
1-2) بیان مساله    
1-3) ضرورت تحقیق    
1-4) هدف تحقیق    
1-4-2) هدف اصلي    
1-4-2) اهداف فرعي    
1-5) سوالات تحقیق    
1-6) فرضیه های تحقیق    
1-7) جامعه آماری    
1-8) نمونه آماری    
1-9) روش نمونه گیری    
1-10) روش جمع آوری داده ها    
1-11) روش تحقیق    
1-12) روش تجزیه و تحلیل دادهها    
1-13) قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    
1-14) تعریف متغیرها    
1-15) استفادهکنندهگان از نتایج تحقیق    
1-16) چارچوب کلی تحقیق    
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
عنوان                                                                                                                                صفحه
2-1) مقدمه    
2-2) حاكميت (راهبري) شركتي    
2-3) چارچوب نظري حاكميت شركتی    
2-3-1) تئوري نمايندگي    
2-3-2) تئوري هزينه معاملات    
2-3-3) تئوري ذينفعان    
2-4)  حاكميت شركتي در ايران    
2-5)  نقش هيات مديره در حاكميت شركتي    
2-6) دوگانگی وظیفه مدیر عامل    
2-7) تمرکز مالکیت    
2-8) مالکیت مدیریتی    
2-9)  نقش مديران غيرموظف (غير اجرايي) در حاکمیت شرکتی    
2-10) نقش سرمايه گذاران نهادي در نظام راهبری    
2-11) کیفیت حسابرسی    
2-11-1) انگیزه عرضه و تقاضای کیفیت بالای حسابرسی    
2-11-2) انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا    
2-11-3) انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا    
2-12) روشهای تحلیلگری قیمت سهام    
2-12-1) روش بنیادین    
2-12-1-1) بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور    
2-12-1-2) بررسی صنعت مورد نظر    
2-12-1-3) تجزیه و تحلیل شرکت    
2-12-2)  روش تکنیکال    
2-12-3) روش تئوری مدرن پرتفولیو    
2-13) پیشینه تحقیق    
2-13-1) تحقیقات خارجی    
2-13-2) تحقیقات داخلی    
فصل سوم: روش تحقیق
عنوان                                                                                                                                صفحه
3-1) مقدمه    
3-2)  سوالات تحقيق    
3-3) فرضيههاي پژوهش    
3-4) قلمرو مکانی و زمانی پژوهش    
3-4-1) قلمرو مکانی پژوهش    
3-4-2) قلمرو زمانی پژوهش    
3-5) جامعه و نمونه آماری    
3-5-1) جامعه آماری    
3-5-2) نمونه آماری    
3-5-3) روش نمونه گیری    
3-6) روش گردآوری دادهها    
3-7) ابزار اندازهگيري و محاسبهي متغيرها    
3-8 ) نوع پژوهش    
3-9) بررسی متغیرها و مدل های  پژوهش    
3-10) روش تجزیه و تحلیل داده ها    
3-10-1) بهترین برآورد خطی نااریب    
3-10-2) آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون    
3-10-3) آزمون فرضیه درباره ضرایب جزئی رگرسیون    
3-10-4) آزمون دوربین- واتسون    
3-10-5) آزمون ریشه واحد    
3-10-6) آزمون ناهمسانی واریانس     
3-10-7) مدلهای مختلف دادههای ترکیبی    
3-10-7-1) مدل اثر ثابت    
3-10-7-2) مدل اثر تصادفی    
3-10-7-3) آزمونهای تشخیص در دادههای ترکیبی    
3-10-7-3-1) آزمون چاو    
3-10-7-3-2) آزمون هاسمن    
3-10-7-3-2) آزمون الام بروش پاگان    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
عنوان                                                                                                                                صفحه
4-1) مقدمه    
4-2) نتایج تحقیق    
4-2-1) آمار توصیفی متغیرهای کمی    
4-2-2) آمار توصیفی متغیرهای کیفی    
4-2-3) آزمون نرمال بودن متغیرها    
4-2-4) ضریب همبستگی پیرسون    
4-2-5) آزمون ریشه واحد    
4-2-6) آزمون ناهمسانی واریانس    
4-2-7) آزمون هم خطی    
4-2-8) آزمون خود همبستگی جملات خطا    
4-2-9) نتایج آزمون چاو    
4-3) آزمون فرضیه‌ها    
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
عنوان                                                                                                                                صفحه
5-1) مقدمه    
5-2) مروری بر بیان مساله    
5-3) آزمون فرضیهها    
5-4) محدودیتهای تحقیق    
5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آتی    


محتوی فایل دانلودی

در قالب Word و قابل ویرایش20,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
2753
فرمت فایل دانلودی
.doc
حجم فایل
3,312 کیلوبایت
تعداد صفحات
160
مشکلی پیش اومده؟
سیدطاهر میرکاظمی
کد کاربری 518

دارای 46,188 فایل
1,179 کاربر ثبت نام شده
17,838 فروش موفق