راههای ارتباطی با ما
[email protected] 50002219074 09910385843

ایمنی در فعالیت های راهسازی و راهداری

مقدمه :
آموزش و پژوهش زیربناي دستیابی به استقلال ملی و توسعه پایدار در تمامی کشورها است .
توسعه پایدار به معناي تامین نیاز هاي امروز جامعه با بهره گیري از منابع موجود، بدون اینکه سلامتی  افراد و محیط زیست بطور جدي مورد مورد تهدید قرار گیرد و توان تولید نسلهاي آینده براي تامین نیازهایشان به خطر بیافتد . ازطرفی تردیدي نیست که نیروي انسانی سالم و کارآمد به عنوان سرمایه هاي ملی در هر کش وري نقش کلیدي در رسیدن به اهداف توسعه پایدار دارد . در این ارتباط معاونت آموزش ، تحقیقات و فناوري وزارت راه و ترابري در برنامه ریزي هاي اشتراتژیک
و سیاست گزاري هاي کلان خود توجه ویژه اي به این مهم داشته است به نحوي که در بخش
توسعه منابع انسانی بخش حمل ونق ل در چند سال اخیر بستر هاي علمی مناسبی فراهم شده است و این تلاش همچنان ادامه دارد . از جمله اقدامات انجام شده می توان به برگزاري مستمر دوره هاي
آموزش نیمه حضوري و تهیه لوح هاي فشرده و بسته هاي آموزشی چند رسانه اي به منظور طراحی
و اجراي آموزش غیر حضوري کارک نان اشاره کرد . بدین ترتیب با بهره گیري از روشهاي جدید
علاوه برتحقق اهداف آموزشی ، هزینه ها و زمان مورد نیاز براي اجراي برنامه هاي آموزشی بطور
قابل ملاحظه اي کاهش می یابد. یکی از کارهاي ارزشمند در این ارتباط تهیه بسته آموزشی ایمنی
در فعالیت هاي راهسازي و را هداري است که توسط آقاي مهندس رامین زارع عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی اراك نگارش و تهیه شده است . دفتر توسعه منابع انسانی بخش حمل و نقل
به عنوان هدایت کننده این پروژه زحمات و تلاشهاي علمی ایشان را شایسته تقدیر و تشکر میداند

فهرست:
مقدمه 
فصل اول: مدیریت ایمنی در راهسازي و راهداري
 -1 - 1ایمنی درکار 
- 1-2حوادث ناشی از کار 
- 1-3هزینه هاي حادثه 
- 1-4مدیریت ایمنی در فعالیت هاي راهسازي 
- 1-5برنامه ایمنی و بهداشت کار 
- 1-6نظارت بر اجراي ایمن کار 
- 1-7کنترل ترافیک در فعالیت هاي راهسازي 
فصل دوم: ایمنی در خاکبرداري و حفر کانال
- 2-1ایمنی در حین حفر کانال 
- 2-2خطرات ناشی از ناپایداري کانال 
-  2-2-1نوع خاك 
-  2-2-2میزان رطوبت 
-  2-2-3ارتعاش 
-  2-2-4سربار 
-  2-2-5حفاري پیشین 
-  2-2-6آب و هوا 
- 2-3حفاظت در برابر فرو ریزي کانال 
-  2-3-1شیب بندي 
-  2-3-2سپر ترانشه 
-  2-3-3شمع بندي 
- 2-4دسترسی / فرار 
- 2-5بازرسی 
فصل سوم: ایمنی در فضاهاي محصور
- 3-1مقدمه 
- 3-2عوامل ایمی ش یی خطر آفر نی در فضاهاي محصور 
- 3-3تداب منی اری ی براي حذف ای کاهش عوامل ش ایمی یی 
-  3-3-1شناسایی خطر 
-  3-3-2تهو هی 
-  3-3-3تجهیزات محافظ تنفسی 
- 3-4عوامل خطرآفر کیزی فنی ی در فضاهاي محصور 
3ـ  5ـ تدابیر ایمنی براي حذف کاهش عوامل فیزیکی 
فصل چهارم: ایمنی حریق و انفجار
- 4-1آتش سوزي 
- 4-2کاربرد ایمن موادمنفجره در فعالیت هاي راهسازي 
-  4-2-1مقدمه 
-  4-2-2مقررات ایمنی حمل، نگهداري و کاربرد مواد منفجره 
فصل پنجم: ایمنی و بهداشت در جوشکاري
- 5-1مقدمه 
- 5-2آلاینده هاي شیمیایی حاصل از فرایند جوشکاري 
-  5-2-1فیومهاي جوشکاري 
-  5-2-2گازهاي جوشکاري 
- 5-3پرتوهاي تابشی در فرایند جوشکاري 
- 5-4سوختگیهاي ناشی از جوشکاري 
- 5-5ایمنی در برابر برق 
-  5-5-1اثراث شوك الکتریکی 
-  5-5-2اتصال به زمین 
- 5-6لباس کار براي جوشکار 
- 5-7نکات کلی ایمنی در جوشکاري 
فصل ششم: تسهیلات و خدمات رفاهی و بهداشتی
- 6-1تسهیلات و خدمات بهداشتی و رفاهی 
-  6-1-1مقدمه 
-  6-1-2آب آشامیدنی 
-  6-1-3سرویسهاي بهداشتی 
-  6-1-4برنامه غذایی 
-  6-1-5محل خواب و استراحت 
- 6-2وسایل حفاظت فردي 
-  6-2-1مقدمه 
-  6-2-2حفاظت سر 
-  6-2-3حفاظت چشم و صورت 
-  6-2-4حفاظت سیستم شنوایی 
-  6-2-5حفاظت سیستم تنفسی 
-  6-2-6حفاظت دست و بازو 
-  6-2-7حفاظت پا 
-  6-2-8کمربند ایمنی و طناب نجات 
-  6-2-9تورهاي ایمنی 
- -10 6-2حفاظت در برابر غرق شدن 
- 6-3کمکهاي اولیه 
فصل هفتم: بهداشت حرفه اي، راهسازي و راهداري
- 7-1مراحل اجراي پروژه 
7-2-  صدا
آ - 7-3لاینده هاي شیمیایی 
- 7-4گرد و غبار سیلیس قابل استنشاق 
- 7-5فیوم آسفالت 
- 7-6نتیجه گیري و پیشنهادات 
- 7-7سرماي محیط کار 
7-7-1 -  مقدمه
-  7-7-2نکات بهداشتی کار در سرما 
-  7-7-3کمک هاي اولیه 
-8گرماي محیط کار 
7-8-1 - مقدمه
-  7-8-2 علائم استرس گرمایی
-  7-8-3نکات بهداشتی کار در گرما 
-  7-8-4تطابق با گرما 
منابع


محتوی فایل دانلودی

فایل pdf و قابل ویرایش است20,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
4617
فرمت فایل دانلودی
.pdf
حجم فایل
1,997 کیلوبایت
تعداد صفحات
145
مشکلی پیش اومده؟
ehsan-shimi
کد کاربری 534

دارای 30,183 فایل
1,129 کاربر ثبت نام شده
16,577 فروش موفق